Wednesday, Aug 15th

Last update02:43:24 PM GMT

Ago, Before & Since

1. Ago là trạng từ, có nghĩa là : cách đây, trước đây, về trước. Ago thường được dùng sau từ hay cụm từ mà nó bổ nghĩa.

Khi ta nói về một sự kiện trong quá khứ, ta dùng thì quá khứ đơn (simple past) với ago. Ta không dùng ago với các thì hoàn thành (perfect tenses).

  • - His father died three years ago.

Cha anh ấy chết cách đây 3 năm.

 

  • - It happened ten days ago.

Việc đó xảy ra cách đây 10 ngày.

Ta không nói “His father has died three years ago” hay “It has happened ten days ago”.


2. Sự khác biệt giữa agobefore là : dùng ago khi ta nói về một thời điểm được tính ngược từ thời điểm hiện tại, để nói thời gian bao lâu mà sự việc xảy ra trước thời điểm lúc nói (thì quá khứ đơn); còn before được dùng khi tính ngược từ một thời điểm trong quá khứ (thì quá khứ hoàn thành). Hãy so sánh :

 

  • - I met him in Los Angeles two years ago.

Tôi gặp anh ấy ở Los Angeles hai năm trước đây.

 

  • - When we got talking, I found out that I had worked with his brother five years before.

Khi chúng tôi trò chuyện, tôi mới phát hiện rằng mình từng làm việc chung với em trai anh ấy 5 năm trước đây.

Câu trên, chúng ta dùng động từ ở thì quá khứ đơn và không dùng cụm từ “two years before” mà là “two years ago”. Còn câu dưới, ta dùng thì quá khứ hoàn thành (past perfect tense) và cụm từ “five years before” thay vì “five years ago”.

Ta cũng có thể dùng before một mình (không nằm trong một cụm từ chỉ thời gian) với nghĩa “trước đây, vào một thời gian nào đó trước thời điểm hiện tại” trong thì hiện tại hoàn thành và quá khứ hoàn thành.

 

  • - Have you ever flown a helicopter before ?

Trước đây anh đã từng lái trực thăng bao giờ chưa ?

 

  • - That had happened long before.

Chuyện đó xảy ra cách đây lâu rồi.


3. Since có nghĩa là : từ khi, từ đó. Since thường dùng với thì hiện tại hoàn thành và quá khứ hoàn thành để chỉ một thời điểm nói rõ trong quá khứ đến một mốc thời gian sau đó trong quá khứ hay đến hiện tại.

 

  • - He hasn’t eaten since breakfast.

Anh ấy không ăn gì cả từ bữa sáng đến giờ.

 

  • - He was sorry when Helen came back home; they had been good friends since university days.

Anh ấy buồn khi Helen trở về nước; họ đã là nhũng người bạn thân từ những ngày còn học đại học.

Lưu ý :

Chúng ta tránh dùng agosince cùng chung trong một câu. Với thì quá khứ đơn, ta không nói “It is five years ago since it happened” mà nói “It is five years since it happened” hoặc “It happened five years ago”.

Với thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn, ta không nói “They’ve been living there since three years ago”. Trong trường hợp này, ta dùng “for” để chỉ một khoảng thời gian “They’ve been living there for three years”.

 

Oxford University

Harvard University

Cambridge University

Stanford University

Princeton University