Sunday, Sep 23rd

Last update02:43:24 PM GMT

AT, IN và ON

1. Khi là giới từ chi thời gian, 3 từ này được dùng như sau :

At dùng cho một điểm thời gian rất ngắn (at the time)

-  At five o’clock; at midnight

Vào lúc 5 giờ, lúc nửa đêm

On dùng trước thời gian dài hơn như ngày (on a day)

-  On Sunday; on November 17th; on Christmas Day

Vào ngày chủ nhật; vào ngày 17 tháng 11; vào ngày Giáng Sinh

In dùng cho một khoảng thời gian (a period of time)

- In the morning; in November; in winter; in 1949

Vào buổi sáng; vào tháng 11; vào mùa đông; vào năm 1949

 

Ngoại lệ :

At Christmas; at Easter (khi người ta ám chỉ cả “mùa” Giáng Sinh, “mùa” Phục Sinh chứ không nói chỉ riêng một ngày đó)

Người ta nói “On the morning/afternoon/evening” của một ngày nhất định nào đó.

-          The terrorists attacked on the morning of the 11th of September 2001

Những tên khủng bố đã tấn công vào sáng ngày 11 tháng 9 năm 2001

 

2. Khi là giới từ chỉ nơi chốn, ta phải phân biệt giữa at và in như sau :

At dùng với những địa điểm nhỏ như at an address (ở một địa chỉ), at a certain point (một điểm nào đó), at home (ở nhà), at work (ở nơi làm việc)…

-  We stayed at home yesterday

Hôm qua chúng tôi ở nhà

-  Helen lives at 613 Chestnut Street

Helen sống ở 613 đường Chestnut

Lưu ý :

Nếu chỉ nói đến tên đường mà không có số nhà thì người Anh dùng in, còn người Mỹ dùng on.

-          Helen lives in Chestnut Street (Anh)

-          Helen lives on Chestnut Street (Mỹ)

In dùng với những nơi lớn hơn như in a country (trong một nước), a city (thành phố), a village (làng, xã), a square (quảng trường), a street (khu phố), a forest (rừng) ..

- There are many island in the Pacific Ocean

Có nhiều đảo ở Thái Bình Dương

Tuy nhiên, chúng ta có thể nói : We are at a square (Chúng tôi ở tại một quảng trường) với nghĩa là : “Chúng tôi đã đặt chân đến đó.”

Ngoài ra, chúng ta cũng có thể dùng giới từ at trước tên các thành phố lớn, khi chúng ta xem các thành phố đó như là “một điểm” trên bản đồ thế giới.

- Our plane refuelled at London on its way from New York to Moscow.

Máy bay của chúng tôi đã đổ thêm nhiên liệu tại London trên đường bay từ New York đi Moscow.

Với một tòa nhà, văn phòng … thì khi dùng at có nghĩa là ở trong, ở bên ngoài, bên cạnh đó. Còn in thì chỉ có một nghĩa duy nhất là ở trong tòa nhà, văn phòng … mà thôi.


Lê Đình Bì

Oxford University

Harvard University

Cambridge University

Stanford University

Princeton University