Sunday, Sep 23rd

Last update02:43:24 PM GMT

COLLEGE & UNIVERSITY

University là trường đại học, viện đại học, tức là học viện, cơ sở giảng dạy, nghiên cứu và cấp bằng cho sinh viên ở bậc học cao nhất. Còn college là trường chuyên nghiệp hoặc trường cao đẳng.

Ở Anh, từ college còn dùng để chỉ các trường trung học tư thục (private secondary school). Còn ở Mỹ, college còn để chỉ trường đại học hoặc một bộ phận của trường đại học nằm trong một university; thí dụ: college of law (trường luật) đào tạo và cấp bằng từ bậc cử nhân cho đến tiến sĩ. Những trường đại học cộng đồng ở Mỹ cũng được gọi là college.

Lưu ý :

  • Ta viết college ngay sau một giới từ và giới từ thông dụng nhất là “at” (at college cũng như at school, at university…). Người Anh nói “He’s at college” (Anh ấy đang học ở cao đẳng), nhưng người Mỹ thì lại dùng giới từ “in” thay cho “at”, họ nói “He’s I college.”
  • Cũng cần lưu ý đến việc sử dụng mạo từ xác định “the”. Khi college (cũng như school, university) được đề cập đến như là cơ sở dạy học đúng theo mục đích thành lập thì ta không dùng “the”. Thí dụ:

- They went to college in Denver

Họ đi học đại học tại Denver.

Nhưng nếu ta đi đến trường không phải để dạy hay học tập, nghiên cứu mà để làm một việc gì đó, như gặp giáo viên để xem xét tiến trình học tập của con em mình chẳng hạn, thì lúc đó, ta dùng mạo từ “the”

-  I went to the college to discuss my brother’s progress.

Tôi đến trường đại học để hỏi chuyện về tiến trình học tập của em trai tôi.

 

Lê Đình Bì

Oxford University

Harvard University

Cambridge University

Stanford University

Princeton University