Sunday, Sep 23rd

Last update02:43:24 PM GMT

COLON

Dấu hai chấm được dùng trong những trường hợp sau:

1. Đứng trước một liệt kê, thường theo sau các cụm từ như “the following” hay “as follows”.

- Please do the following: choose a topic, read Chapter 10, and write an essay.

Xin hãy làm các việc sau đây: chọn một chủ đề, đọc chương 10 và viết bài tiểu luận.

 

Lưu ý: Từ đầu tiên sau dấu hai chấm ta có thể viết hoa hay chữ thường đều được, nhưng phải viết thống nhất như thế trong suốt bài viết của mình.

2. Để phân cách hai mệnh đề độc lập khi mệnh đề thứ hai làm rõ nghĩa hay giải thích cho mệnh đề thứ nhất.

- Her father is a busy author: he has written more than twenty books since 1990.

Cha cô ta là một tác giả viết khỏe: ông ấy đã viết hơn 20 cuốn sách từ năm 1990.

Mệnh đề thứ hai giải thích, làm rõ nghĩa “bận rộn” của mệnh đề thứ nhất.

3. Dùng dấu hai chấm để giới thiệu một lời trích dẫn.

- She said: “Don’t be worried. Everything will be OK.”

Cô ấy nói: “Đừng lo. Mọi việc rồi sẽ đâu vào đấy thôi.”

 

4. Dùng dấu hai chấm sau lời chào trong thư từ giao dịch (business letter), trong những con số về thời gian.

-  Dear Mr.Smith:

Chào ông Smith:

- 10:45 A.M.

10 giờ 45 sáng.

 

Lê Đình Bì

Oxford University

Harvard University

Cambridge University

Stanford University

Princeton University