Tuesday, Sep 25th

Last update02:43:24 PM GMT

Chúng Ta Cùng Học Tiếng Anh - Kỳ 3

Hỏi: Tôi biết “used” có nghĩa là “dùng”, như trong câu “I used my pen to write that letter”. Nhưng trong câu “I used to live there” thì có nghĩa làm sao?  -Trần Bá Tánh, Santa Clara.

Trả Lời: Câu trên có nghĩa là “Tôi đã từng sống ở đó”. Xin đưa một vài thí dụ khác để làm rõ nghĩa và cách dùng.

*used to: có ý nói “trước đây đã từng…”

-She is heavier now than she used to be.

(Bây giờ cô ấy nặng hơn trước đây.)

-My son used to be a teacher at that high school.

(Con tôi trước đây từng dạy tại trường trung học ấy.)

Ngoài ra, get used to hoặc be used to: quen với

-I am used to walking to work.

(Tôi quen đi bộ đi làm việc.)

-She gets used to her job.

(Chị ấy quen với công việc của mình.)

Hỏi: Tôi đi xe chung với một bà bạn người Mễ, chúng tôi phải cố mà nói cho nhau hiểu, kẹt quá thì làm dấu đến mỏi tay. Xin cô cho biết muốn kêu bà ta chạy xe nhanh lên thì nói làm sao? -Chị Hai, San Jose.

Trả Lời: Có nhiều cách để diễn tả một ý nghĩ. Tuy nhiên, Tâm Như xin giới thiệu đến chị cách nói hằng ngày qua các thí dụ sau:

-Step on it! We are late already.

(Nhấn ga lên đi! Chúng ta trễ rồi.)

-I don’t want to drive him anywhere. He always asks me to step on the gas.

(Tôi không muốn chở nó đi đâu cả. Lúc nào nó cũng kêu tôi nhấn ga chạy cho nhanh.)

Như vậy, “step on it” hoặc “step on the gas” có nghĩa là “nhấn ga để xe chạy cho nhanh”.

Hỏi: Tôi đã mở email với Yahoo và mỗi khi muốn vào xem có thư không thì tôi thấy có hai phần “sign in” và “sign up”. Như vậy, “sign in” và “sign up” khác nhau như thế nào? Tuyết, Palo Alto.

Trả Lời: Lần đầu tiên chị muốn theo một chương trình nào, thì chị phải ghi danh hay đăng ký vào chương trình đó. Mở email với Yahoo cũng vậy, chị phải “sign up” nghĩa là chị phải ghi những tin tức cần thiết về bản thân…để có hồ sơ. Một vài thí dụ khác để chi hiểu rõ hơn về cách dùng “sign up”:

-Which classes are you going to sign up for?

(Anh định ghi danh các lớp nào?)

-This semester I signed up for English and math.

(Học kỳ này tôi ghi danh học Anh văn và toán.)

Trường hợp “sign in”:  Khi đã có hồ sơ rồi, nếu chị muốn vào thì chị phải “sign in”. Tâm Như không biết dịch ra tiếng Việt như thế nào. Có lẽ cũng gọi là ghi tên.

Trở lại với Yahoo, mỗi khi chị muốn vào để xem có thư không thì chị phải “sign in”. Khi đến một công sở hay dự một buổi họp thường thường chúng ta cũng “sign in” để người ta biết sự có mặt của mình. Sau đây là một vài thí dụ:

-The secretary said to the participants, “Please sign in.”

(Cô thư ký nói với các tham dự viên: “Xin quý vị ghi tên giùm”.)

-She attended all the meetings, but she refused to sign in.

(Bà ta dự tất cả các buổi họp nhưng bà không chịu ghi tên vào danh sách.)

Oxford University

Harvard University

Cambridge University

Stanford University

Princeton University