Sunday, Sep 23rd

Last update02:43:24 PM GMT

Tìm Hiểu Chương Trình Học Căn Bản Của Các Em Trung Học Đệ Nhất Cấp

Các lớp trung học đệ nhất cấp, tùy hệ thống giáo dục địa phương tại Mỹ, được phân chia như sau:

- Middle School là từ lớp 6 tới lớp 9

- Junior High là từ lớp 7 tới lớp 8

Vào những lứa tuổi từ 11 đến 14, các em được tách biệt riêng ra để học, không ở tiểu học mà cũng chẳng ở trung học. Dĩ nhiên các em trong hệ thống junior high bắt đầu là lớp 7, vì vậy những em lớp 6 trong hệ thống này vẫn ở bậc tiểu học. Tuy nhiên chương trình học mỗi cấp lớp đều giống nhau trên toàn cõi nước Mỹ. Loạt bài sau đây sẽ đề cập đến chương trình Toán và Anh văn của các em để phụ huynh tiện theo dõi.

Tùy môi trường và tùy các giáo viên, mức độ hoàn tất một chương trình học tùy theo địa điểm. Những địa điểm dân cư có trình độ cao, ví dụ phần lớn cha mẹ là dân chuyên môn, các em thường được dạy dỗ đầy đủ chương trình hơn là ở những khu vực kinh tế đang phát triển, các em vốn là những học sinh mới nhập cư, hay chính cha mẹ cũng không am tường Anh ngữ để giúp đỡ con em, chương trình học vì thế thường không hoàn tất kịp thời. Để con em không thể thiệt thòi, Giờ Học Đường xin liệt kê những môn học và những khái niệm về môn học (concepts) để phụ huynh giúp các em bắt kịp chương trình và không thiệt thòi khi lên cấp lớp cao hơn.

 

Toán Học

Lớp Sáu

Số học. Học sinh có thể so sánh và xếp đặt thứ tự các số âm và dương, số thập phân, và những số hỗn tạp (mixed number). Các học sinh cũng có thể giải những bài toán đố (word problem), sử dụng phân số, tỉ lệ, qui tắc tam suất (proportions), và số bách phân (percentages). Các học sinh có thể tính toán và giải những bài toán đố dùng những phép tính cộng, trừ, nhân, chia .

Trong chương trình học lớp sáu, các em cũng được học đại số và hàm số (functions), các em phải biết viết những lý giải (verbal expressions) và câu theo dạng thức đại số và phương trình; các em sẽ giải được những phương trình toán học đó, làm được những phương trình căn bản (linear equations), biểu đồ, và giải thích những biểu đồ. Các em sẽ biết phân tích và sử dụng những biểu đồ, đồ thị, và luật lệ để giải những bài toán sử dụng đến tỉ giá đơn vị (rates) và qui tắc tam suất.

Các em sẽ học đo lường, các đơn vị đo lường (measurement units), các đơn vị thông dụng ở Anh Quốc và Mỹ (customary system) tới đơn vị thập phân (metric) thông dụng ở Âu Châu và Việt Nam. Các em cũng học hình học, các phương cách tính chu vi, diện tích những hình thể căn bản. Trong những bài học này, các em sẽ học diện tích mặt phẳng, dung tích (volume) và tính toán để đưa ra câu trả lời đúng. Những hình thể hình học ba chiều như hình trụ, khối tam giác…đều được dạy trong chương trình lớp Sáu. Các em cũng học vẽ các đường thẳng, đoạn, các loại góc…cùng tất cả những hình thể hình học thông dụng.

Các em sẽ học xác xuất và thống kê và giải đoán các dữ kiện (statistics, data analysis và probability), cũng trong lớp Sáu, các em sẽ học về những mẫu thức thăm dò (sample of population) để tiên đoán một số lượng dân số đông hơn. Các em sẽ dùng những mẫu thăm dò này để học hỏi phân tích dữ kiện trong những môi trường lớn hơn trong việc tiên đoán.

 

Lớp Bảy

Các em sẽ học số học và biết những bảng tính (properties), biết tính toán với những con số thực (rational numbers), được diễn tả dưới nhiều hình thức.

Các em sẽ biết đọc, viết và so sánh những con số  dùng phương pháp viết số khoa học (scientific notation) âm và dương. Các em biết cộng, trừ, nhâ,n chia các số thực (rational numbers), đổi  phân số ra số thập phân, và ra số bách phân, biết phân biệt số thực và số ảo (rational và irrational).

Các em sẽ học kỹ hơn về bách phân (percentage), tính toán gia tăng hay giảm phần trăm của một số lượng. Giải đoán những bài toán bao gồm khấu trừ (discount), tăng giá (markup) tiền hoa hồng (commission) và lợi tức, cũng như biết tính toán tiền lời đơn hay kép (simple hay compound interest).

Các em sẽ biết dùng lũy thừa (exponent), căn số và dùng lũy thừa để làm việc với phân số.

Học và hiểu lũy thừa âm của số nguyên. Nhân và chia dùng lũy thừa với số cơ bản chung (common base).

Các em sẽ học cộng, trừ, nhân, chia và đơn giản các số thực bằng cách dùng những luật của lũy thừa. Hiểu và làm toán với những số tuyệt đối (absolute value). Các em sẽ học về phương trình và bất phương trình (equation và inequality). Các em biết sử dụng luật toán trong một dãy số (order of operation), biết sử dụng những ngôn ngữ đại số.

Các em sẽ học đồ thị các phương trình y=nx2 và y=nx3 và dùng chúng để giải toán và vẽ đường biểu diễn của những phương trình này. Vẽ đường biểu diễn, diễn tả độ dốc (thay đổi giá trị của y) và độ lài (thay đổi giá trị x).

Các em sẽ học giải những phương trình bậc nhất đơn giản và bất phương trình dùng số thực (rational numbers), giải thích đáp số. Cũng giống như lớp Sáu, các em lớp Bảy sẽ học sâu hơn về đo lường và hình học. Các em sẽ học cao hơn những phương pháp tính chu vi, diện tích và thể tích của một số hình thể hình học thông thường. Các em cũng học định đề Pythagore và hiểu sâu hơn hình học phẳng và hình thể ba chiều.

Các em sẽ am hiểu thống kê, phân tích dữ kiện và xác suất. Học sinh sẽ thu thập, tổ chức, và biểu diễn những hệ thống, sử dụng một hay hai ẩn số và hiểu được những liên hệ giữa những ẩn số này trong một hệ thống dữ kiện bằng tay hay bằng một hệ thống máy tính điện tử.

Các em sẽ học về lý luận toán học, những kế hoạch, phương thức để tìm ra câu trả lời cho một bài toán, các em cũng học biết quyết định khi nào là đáp số đã đầy đủ để có thể suy đoán những đáp số trong những hoàn cảnh tương tự.

Các em sẽ học chi tiết sâu hơn về xác suất và thống kê. Phần toán học này là phần nhập môn để học về xác suất (probability), thống kê (statistics), giải thích các dữ kiện, và căn bản giải toán bằng phương pháp thống kê.

Về hình học, các học sinh lớp Bảy sẽ phát triển những năng khiếu hình học và những quan niệm (concept) trong môn học này. Ngoài ra, các em còn phát triển khả năng sử dụng những lý luận hợp lý vững chắc và chứng minh những định đề trong những bài toán về hình học.

Các em sẽ cũng bắt đầu học đại số 1 và đại số 2. Tính tóan dùng đến ký hiệu và lý luận là những đề tài chính trong đại số 1. Xuyên qua việc học đại số 1, một học sinh sẽ phát triển một sự hiểu biết về ngôn ngữ ký hiệu của toán học và khoa học. Những kỹ năng này sẽ được áp dụng trong mọi tình huống giai đoạn những bài toán đó cần những lời giải chính xác.

Các học sinh lớp Bảy cũng bắt đầu tiến vào địa hạt của đại số 2. Môn học này bổ túc và phát huy những quan niệm toán học trong hai chương trình đại số 1 và hình học. Những em học sinh nào hiểu thấu đáo những quan niệm toán học này sẽ đạt được những kinh nghiệm phát triển những giai đoạn đại số trong các địa hạt khác nhau, gồm việc giải toán hệ thống phương trình bậc hai, lượng giác, và lũy thừa, hệ thống số phức tạp.

 

Trên đây là khái lược những chủ đề toán học của hai lớp Sáu và Bảy. Chúng tôi sẽ trình bày tiếp chương trình lớp 8, và cả chương trình Anh ngữ của các lớp 6, 7, 8.

Giờ Học Đường

Oxford University

Harvard University

Cambridge University

Stanford University

Princeton University