Sunday, Sep 23rd

Last update02:43:24 PM GMT

Anh Văn Sơ Cấp (Dành Cho Lớp 6 – 8)

Ally đoàn kết

The former rivals now ally, or unite, to fight the enemy.

Những kẻ chống đối nhau, bây giờ đoàn kết lại để chống kẻ thù.

Avert tránh né

The troops hope to avert further destruction by attacking the enemy from the rear.

Quân đội hi vọng né tránh tổn hại bằng cách tấn công kẻ thù từ đàng sau.

 

Destiny định mệnh

The captain believes that it is his destiny to lead the troops to victory.

Vị đại úy tin rằng đó là định mệnh đem quân của ông ta tới chiến thắng.

 

Embrace ôm lấy cơ hội

The troops are unwilling to embrace the idea of peace, they want to kill all the enemies.

Quân đội không sẵn sàng ôm lấy hòa bình, họ muốn giết tất cả các kẻ thù.

 

Fascinate làm thích thú

The idea of a mass murder does not fascinate the captain, he wants the enemy to surrender and sign a peace agreement.

Ý tưởng giết người hàng loạt không làm vui lòng vị đại úy, ông ta muốn kẻ thù đầu hàng và ký hòa ước.

 

Fugitive kẻ trốn tránh

The troops find a soldier from the other side, he is actually a fugitive and wants to surrender.

Quân đội tìm thấy một người lính bỏ trốn và anh ta muốn đầu hàng.

 

Gawk nhìn chằm chằm

The fugitive is led to the captain, all his soldiers gawk at him.

Người bỏ trốn được đem tới trước vị đại úy, lính của ông nhìn chằm chằm vào anh ta.

 

Gesture cử chỉ

His gesture reveals he comes from a poor family.

Những cử chỉ của anh ta chứng tỏ anh là con nhà nghèo.

 

Invade xâm lăng

He says that his king wants to invade this country.

Anh ta nói rằng vua của anh ta muốn xâm lăng đất nước này.

 

Overture nói lời dịu ngọt

He tries to tell the troops that he likes them, but the soldiers reject his overture.

Anh ta cố gắng nói là anh thích quân đội, nhưng những người lính bác bỏ lời dịu ngọt của anh ta.

Oxford University

Harvard University

Cambridge University

Stanford University

Princeton University