Monday, Sep 24th

Last update02:43:24 PM GMT

Các Loại Trường Đại Học Ở Mỹ

Trong bài này, Giờ Học Đường sẽ tóm lược lại những bài đã đăng về những loại đại học khác nhau. Chúng tôi sẽ không đi vào chi tiết mà chỉ khái lược.

Sự hiểu biết về sự chọn lựa đại học sẽ giúp sinh viên biết đại học nào là thích hợp cho mình.

Khi một người nói là, “Đi học đại học,” người đó có thể ám chỉ là đi học đại học hệ một năm hay hai năm, hoặc là đại học hệ 4 năm.

Đại Học Hệ Hai Năm

Các đại học cộng đồng (community colleges), những đại học kỹ thuật, hay đại học chuẩn bị vào hệ 4 năm (junior colleges) đều là những đại học hệ 2 năm. Các đại học này đều có những chương trình để chuẩn bị cho sinh viên một nghề nghiệp. Sinh viên có thể bắt đầu hệ hai năm và sẽ xin chuyển tiếp (transfer) đến hai năm sau ở đại học hệ 4 năm.

Những Đại Học Hệ Hai Năm Học Phí Vừa Túi Tiền

Học phí tại những hệ hai năm thường chỉ bằng nửa học phí của những đại học hệ 4 năm. Những đại học chuẩn bị vào đại học (junior) thường là đại học tư, và vì thế học phí đắt hơn là những đại học cộng đồng hay kỹ thuật hệ 2 năm.

Các Lớp Học Gọn Nhẹ

Đại học hệ hai năm thường có những lớp học nhỏ, và các đại học này thường thuê mướn các giảng viên (instructor) đã làm việc trong những môi trường liên quan. Ví dụ, ngành cảnh sát (law enforcement), thường mướn những sĩ quan cảnh sát hồi hưu.

Tất Cả Học Sinh Tốt Nghiệp Trung Học Đều Có Đủ Điều Kiện Vào Đại Học Cộng Đồng hay Đại Học Hệ 2 Năm

Bất cứ học sinh tốt nghiệp trung học nào cũng có thể được thu nhận vào đại học hai năm. Nhiều đại học hệ hai năm, tuy vậy, có những yêu cầu học trình riêng biệt. Trường đào tạo y tá (nursing) chẳng hạn, đòi hỏi sinh viên phải có một năm sinh vật học (biology), hoá học, và đại số trước khi nộp đơn xin học.

Đại Học Hệ Hai Năm Có Những Chương Trình Học Ngành Nghề

Sinh viên trong những chương trình một và hai năm dành hết thì giờ để lấy những lớp chuẩn bị cho các em có được một ngành nghề nhất định. Các sinh viên học về business (thương vụ) phần lớn lấy những lớp liên quan đến ngành này; các lớp kỹ sư hay kỹ thuật thường lấy những lớp học liên quan đến kỹ thuật hay kỹ sư.

Sinh viên hoàn tất hai năm học sẽ được cấp bằng A.A hay A.S. (associate degree), những sinh viên hoàn tất những chương trình ngắn hơn sẽ được cấp phát các chứng chỉ hay diploma.

Các sinh viên nào muốn tìm hiểu ngành nghề học ở đại học 2 năm, xin vào trang mạng (website) www.bls. gov/oco/

Sinh Viên Có Thể Chuyển Qua Hệ 4 Năm

Những sinh viên chưa sẵn sàng đi học đại học hệ 4 năm có thể bắt đầu học đại học 2 năm và sau đó chuyển tiếp. Nhiều sinh viên đã chọn con đường này để tiết kiệm tiền bạc, vì hệ hai năm học phí nhẹ hơn.

(Xem tiếp bài Đại Học Hệ 4 Năm)

Thầy Đồ Hoàng


Oxford University

Harvard University

Cambridge University

Stanford University

Princeton University