Monday, Sep 24th

Last update02:43:24 PM GMT

Kỹ Sư Quản Trị Thông Tin (MIS - Management Information Systems)

Ngành này còn có tên là Kỹ Thuật Thông Tin. Trong ngành học này, sinh viên sẽ học về những kỹ thuật thông tin để giải quyết những nan đề về dịch vụ thương mại. Ngành học này giúp người sinh viên hiểu rõ những chức năng của hệ thống và kỹ thuật thông tin trong các tổ chức cơ sở, và cung cấp kiến thức người sinh viên cần để phân tích, thảo hoạch, phát triển, và duy trì những hệ thống kỹ thuật thông tin.

Đây có phải là nghề của bạn?

Nếu bạn là người thích thể thao đồng đội (team sports), vi tính và điện tử; thích tìm giải pháp để giải quyết vấn đề, làm việc với người, chỉ dạy người khác; ngoài ra nếu bạn là người chú ý đến chi tiết, có óc sáng tạo, suy nghĩ thấu đáo, có tài lãnh đạo, giỏi toán, tổ chức, nghiên cứu, làm việc đồng đội, có khả năng thông tin truyền đạt, có óc sáng tạo.

 

Những Lớp Cần Chuẩn Bị Ở Trung Học

 • Anh ngu 4 năm
 • Toán 4 năm (kể cả tiền toán vi tích phân)
 • Khoa học phòng thí nghiệm 3 năm
 • Khoa học xã hội 3 năm
 • Một ngoại ngữ 2 tới 3 năm
 • Nếu được, bạn lấy lớp toán vi tích phân, một lớp luận văn, một lớp thương vụ, hay kinh tế, và một lớp mở đầu vi tính.

Bạn cần biết rằng ngành học này không chỉ chú tâm tới vi tính và kỹ thuật. Bạn còn tập chú vào những hoạt động thương nghiệp, tài chánh, kế toán, tiếp thị vv…và công nghệ thông tin nữa, cũng như là những người dùng những công nghệ thông tin này.

 

Những Lớp Học Căn Bản Cho Ngành Này

 • Làm Chương Trình Cho Phát Triển Hệ Thống
 • Thảo Hoạch và Phân Tích Hệ Thống
 • Thảo Hoạch Nền Tảng Dữ Kiện (database)
 • Điều Hành và Quản Lý Nền Tảng Dữ Kiện
 • Truyền Thông Viễn Liên và Nối Kết (Networks and Telecommunication)
 • Hệ Thống Thông Tin Tài Chánh
 • Thương Mại Điện Tử  (E-Commerce)
 • Quản Lý Dịch Vụ Thông Tin
 • Kỹ Thuật Đang Phát Triển
 • Phát Triển Phần Mềm Cao Cấp
 • Thu Nhận và Lưu Trữ Dữ Kiện
 • Kỹ Thuật Yểm Trợ Quyết Định (Decision Support Technologies)
 • Thực Hành và Quản Lý Dự Án

Bạn có thể lên học cao hơn sau đại học: Thảo hoạch và phát triển hệ thống thông tin, cơ sở hạ tầng kỹ thuật thông tin, các dịch vụ quản lý thông tin, thương mại điện tử, phát triển phần mềm, triển khai công nghệ thông tin.

Theo học ngành này bạn phải quen thuộc với các loại máy vi tính,  nhu liệu, và thông tin, như hệ thống điện thoại. Bạn phải học các thảo hoạch (design), phát triển và duy trì các hệ thống trợ giúp công nghệ thông tin, các phương cách mà những hệ thống này đóng góp vào các quyết định quản trị và tài chánh của cơ sở, cách điều hành nhân sự hữu hiệu. Bạn cũng phải tìm hiểu và tham cứu cách tổ chức của các cơ sở thương mại, bạn cũng phải quen thuộc việc nhận đúng và khả năng truyền đạt tư tưởng giữa những người cộng sự để hoạt động hữu hiệu giữa nhân sự và máy móc.

Khi đi xin việc, bạn có thể xin vào những cơ sở để tập sự. Đây là một kinh nghiệm quí báu cho bạn.

 

Tương Lai Nghề Nghiệp

Bạn có thể làm những chức vụ sau đây:

 • Chuyên Viên Phân Tích và Thảo Hoạch Hệ Thống
 • Kỹ Sư Phát Triển Nhu Liệu
 • Quản Trị Dữ Kiện (database)
 • Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin (CIO)
 • Nghiên Cứu

Tương lai ngành này, hiện nay rất sáng sủa cho sinh viên nào vừa có khả năng nghề nghiệp vừa có khả năng thương mại.

Oxford University

Harvard University

Cambridge University

Stanford University

Princeton University