Monday, Sep 24th

Last update02:43:24 PM GMT

Xin Trợ Cấp Tài Chánh

Trợ cấp tài chánh được định nghĩa là tiền cho vay hay cho không để sinh viên có thể trả tiền đi học đại học. Nguồn trợ cấp lớn nhất là từ chính phủ liên bang, sau đó là tiểu bang, các đại học, sau cùng là các tổ chức tư nhân. Giai đoạn đầu tiên là – bạn cần phải làm quen với những người trông coi văn phòng trợ cấp tài chánh nơi bạn xin theo học !

Có hai loại trợ cấp: Một loại dựa trên nhu cầu và loại kia không dựa trên nhu cầu. Ví dụ loại dựa trên nhu cầu sẽ cho mượn nợ với lãi suất thấp. Các loại kia cho mượn bất kể đến khả năng hay hoàn cảnh tài chánh của bạn. Đây là loại mà chúng ta gọi là mượn nợ không dựa trên nhu cầu.

 

 

Các Loại Trợ Cấp Tài Chánh

Từ ngữ trợ cấp tài chánh bao gồm mọi thể loại trợ cấp giúp bạn theo học đại học. Trợ cấp tài chánh có thể được chia làm ba loại:

 

  • Tiền Cho Không: Là những trợ cấp miễn trả lại hay học bổng (grants/scholarship)
  • Trợ Cấp Miễn Bồi Hoàn: Là món tiền cho không tùy theo nhu cầu. Thông thường những trợ cấp này đến từ liên bang, tiểu bang, hay các đại học. Chính phủ liên bang có ngân khoản rất lớn cho hai chương trình Trợ Cấp Tài Chánh : chương trình Pell ( nôm na gọi là Pell Grant) và chương trình Phụ Cấp Giáo Dục Phụ Trợ Liên Bang (FSEOG)
  • Học Bổng: Là tiền trợ cấp dưới nhiều lý do khác nhau – Đạt điểm cao trong thành tích biểu, nhu cầu kinh tế, tham gia cộng đồng, chủ nhân công ty nơi cha/mẹ làm việc, nhân viên của hội đoàn, tổ chức của những người thuận tay trái (left-handedness) vv…

 

  1. Tiền Kiếm Được (Earned Money) Những chương trình vừa học vừa làm. Những công việc bán thời gian ở đại học. Những chương trình này có thời khóa biểu linh động để giúp sinh viên vừa học vừa làm có tiền chi xài, hay đóng học phí.
  2. Mượn Tiền (Loan). Tiền vay mượn nhưng phải trả lại, thường là có lãi suất. Phần lớn những chương trình mượn tiền là do chính phủ bảo trợ.

 

Xin Trợ Cấp Tài Chánh

Bạn phải tái xin trợ cấp tài chánh hàng năm theo học, hoặc khi chuyển đến một trường học khác. Luôn luôn cập nhật đơn xin trợ cấp tài chánh. Đơn thiếu hay làm trễ sẽ làm giảm cơ hội bạn xin được trợ cấp tài chánh. Hạn chót nạp đơn thay đổi tùy theo trường. Nếu có câu hỏi, bạn cứ hỏi vì bạn sẽ luôn luôn được trả lời.

Nên nhớ:

  • Luôn luôn tổ chức khéo léo hồ sơ xin trợ cấp
  • Lưu trữ và cập nhật hồ sơ tài chánh và viết xuống để ghi nhớ những ngày hạn chót nộp đơn.
  • Lưu giữ những bản sao đơn trợ cấp đã gởi đi
  • Thu lượm những hồ sơ quan trọng như là Bản Tường Trình Nhà Băng (bank statement), bằng lái xe, mẫu thuế W2 vv…

 

Đơn Xin Trợ Cấp Tài Chánh Miễn Phí (Free Application for Federal Student Aid - nôm na là FAFSA).

Mẫu đơn số một mà phụ huynh và học sinh phải điền để xin trợ cấp tài chánh là mẫu FAFSA này. Các đại học, cao đẳng hay phân khoa, các cơ quan tiểu bang và các chương trình học bổng sử dụng những dữ liệu trong đơn này để trợ cấp tài chánh định chế, tiểu bang, hay những học bổng tư nhân. Mặc dù đơn FAFSA có mẫu đơn bằng giấy, cách nhanh nhất là điền mẫu đơn này trên internet ở trang mạng (web) www.fafsa.ed.gov. Mẫu đơn này sẽ được điền sau ngày 1 tháng Giêng cho sinh viên đi học đại học toàn thời gian hay bán thời gian

 

Hồ Sơ Trợ Cấp Tài Chánh/CSS

Một số các đại học và chương trình học bổng đòi hỏi sinh viên phải hoàn tất Hồ Sơ Trợ Cấp Tài Chánh/CSS để được nhận trợ cấp không thuộc liên bang. Bạn có thể ghi danh ở www.collegeboard.com và phải trả một lệ phí nhỏ cho mỗi trường hay chương trình trợ cấp mà bạn muốn gởi dữ kiện đến.

 

Những Mẫu Đơn Khác

Hầu hết các đại học đều yêu cầu sinh viên phải điền mẫu đơn tài chánh của trường. Hãy liên lạc với văn phòng tài chánh để được biết là mình phải điền mẫu nào, kể cả việc xin học bổng hay những trợ cấp không bồi hoàn của tiểu bang. Gặp gỡ cố vấn giáo dục để biết điền những điều kiện đòi hỏi.

Oxford University

Harvard University

Cambridge University

Stanford University

Princeton University