Tuesday, Sep 25th

Last update02:43:24 PM GMT

A New Year of Possibilities!

Stacey Williams, M.A, P.P.S.

It’s hard to believe but another school year has begun and we are well on our way to learning, growing, and achieving this year’s goals.  Many students are excited to begin a new year and look forward to new teachers, new classes, and new friends, but some children struggle with the changes and have great anxiety over the unknown elements of a new year.  I encourage all students to look at a new year as one of endless possibilities and opportunities.

For children who are still struggling to adjust to the new year, I recommend setting up a daily schedule, including a set time for waking up in the morning, doing homework, eating dinner and going to bed.  It is also important to schedule “down time” into every day.  (Children, like adults, need the time to unwind and explore interests they have outside of school.)  A set daily schedule gives children a sense of security and stability during times of change.  It also helps them to develop their own time-management skills, essential for success in today’s fast-paced world.

Parents play an important role in helping their children adjust to a new year.  Try to think of challenges in a positive light and encourage your children to do the same.  Meet with your children’s teachers as soon as possible, talk to them about their expectations for success in their class, and keep in contact with teachers on a regular basis.  Most schools have an on-line grading, homework and attendance system.  Utilize these resources as well as e-mail and teacher webpages to stay informed.

As your children adjust to the rigors of the new school year and you settle into a routine, remember to stop periodically and celebrate small accomplishments, acknowledge hard work, and have a little fun!

 

 

Tạm Dịch Tiếng Việt.

Một Năm Học Mới Của Cơ Hội

Thật khó tin nhưng một năm học mới đã bắt đầu và thầy trò chúng ta đang tiếp tục con đường học tập, phát triển, và đạt các mục tiêu của năm học này. Nhiều học sinh rất phấn khởi khi bắt đầu một năm học mới và mong muốn gặp giáo viên mới, lớp học mới, và bạn bè mới, nhưng một số em lại khó thích nghi với những thay đổi và có lo lắng cho các điều em chưa biết về một năm học mới. Tôi khuyến khích tất cả các học sinh nhìn vào một năm mới là một trong những khả năng vô tận và cơ hội.

Đối với các em vẫn đang đấu tranh để thích nghi cho năm học mới, tôi khuyên bạn nên thiết lập một thời khóa biểu hàng ngày, bao gồm cả thời gian để thức dậy vào buổi sáng, làm bài tập về nhà, ăn tối và đi ngủ. Điều quan trọng là thời gian "trống" vào mỗi ngày. (Trẻ em, như người lớn, cần có thời gian để thư giãn và khám phá những lợi ích bên ngoài trường học). Một thời khóa biểu hàng ngày cho trẻ em một cảm giác an toàn và ổn định trong suốt thời gian của sự thay đổi. Nó cũng giúp các em phát triển các kỹ năng quản lý thời gian của riêng mình, điều cần thiết cho sự thành công trên thế giới hiện nay có nhịp độ nhanh.

Phụ huynh đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp đỡ con cái thích nghi với một năm học mới. Hãy nghĩ những khó khăn này theo hướng tích cực và khuyến khích con cái của bạn làm điều tương tự. Gặp gỡ với các giáo viên của con em mình càng sớm càng tốt, nói chuyện với họ về những mong đợi của họ cho sự thành công trong lớp học của họ, và giữ liên lạc với giáo viên thường xuyên. Hầu hết các trường có một trang mạng (website) on-line để thông báo về những hoạt động, bài tập ở nhà và những công việc sắp tới. Hãy sử dụng các nguồn tài nguyên cũng như e-mail và các trang web giáo viên.

Khi con em của bạn đã thích nghi được với sự khó khăn ban đầu của năm học mới và bạn cũng dần quen với những công việc của mình, hãy ngừng lại một chút, ngợi khen những thành quả nho nhỏ của các em, thừa nhận những khó khăn mà các em đang gặp phải với thái độ vui vẻ.

Oxford University

Harvard University

Cambridge University

Stanford University

Princeton University