Wednesday, Aug 15th

Last update02:43:24 PM GMT

Khảo Cứu

Quả Đất Gia Tăng Nhiệt Độ (Global Warming) ?

Quý vị có thể tin rằng trái đất của chúng ta thực sự đang gia tăng nhiệt độ hay không ? Vấn đề này gây tranh cãi giữa các nhà khoa học. Một bên nói có, một bên nói không. Ta tin bên nào ?