Wednesday, Aug 15th

Last update02:43:24 PM GMT

Cách Xử Thế

Lễ và Nghĩa Theo Kiểu Mỹ

Thế giới ngày nay đã thay đổi cùng với những tiến bộ khoa-học và y-tế. Đời sống con người trở nên dễ dàng hơn. Những áp lực và bức xúc về đời sống cùng với mức độ gia tăng nhân số, những tiến bộ kỹ thuật, những tin tức khắp nơi và hệ thống giải trí cùng với sự thay đổi trong gia đình đã khiến cho chúng ta cần phải đặt lại vấn đề lễ nghĩa.

 

Oxford University

Harvard University

Cambridge University

Stanford University

Princeton University