Wednesday, Aug 15th

Last update02:43:24 PM GMT

Bài Học Tây Ban Nha

Bài Học Tiếng Tây Ban Nha (Kỳ 2)

Buenos noches
Bu-ê-nôs nốt-chê-z
Chào buổi tối
Hola
Ô-la
Chào
Qué tal ?
Kê-tan-l

Bài Học Tiếng Tây Ban Nha (kỳ 1)

Thu :          Buenos Dios, Senõor
Buê-nôs đi-az, Xê-nho-r
Chào ông (buổi sáng)
Carlos :      Buenos Dios, Senõorita.
Buê-nôs đi-az, Xê-nho-ri-ta
Chào cô (buổi sáng)
Mi nombre es Carlos Ramirez. Soy el maestro nuevo.
Mi nom-brê ês Car-lôs Ra-mi-rê-z. Xoi-e-lờ ma-es-trô nu-ê-vô

Oxford University

Harvard University

Cambridge University

Stanford University

Princeton University