Wednesday, Aug 15th

Last update02:43:24 PM GMT

Bài Học Tiếng Tây Ban Nha (Kỳ 2)

Buenos noches
Bu-ê-nôs nốt-chê-z
Chào buổi tối
Hola
Ô-la
Chào
Qué tal ?
Kê-tan-l

Anh/chị mạnh khỏe không ?
Qué hay de nuevo ?
Kê-ay đề nu-e-vô ?
Có tin gì mới ?
Qué pasa ?
Kê pa-xa ?
Có gì mới ?
Mucho gusto
Mút-chô guts-tô
Hân hạnh được biết anh/chị
Es usted de … ?
Ết us-teld de …
Có phải bạn từ nước …. đến ?
Soy de …
Xoi đề …
Tôi từ …. đến
Mi nombre es …
Mi nom-brê …
Tên tôi là ….
Hasta luego
At-sta lu-ê-gô
Hẹn anh/chị ngày khác
Hasta manãna
At-sta ma-nha-na
Hẹn anh/chị ngày mai

Văn Phạm

Ser, động từ có nghĩa : là, thì
Soy : tôi là
Es : anh là

Động từ này chỉ dùng với nghĩa cố định, ví dụ :

Soy de Vietnam
Tôi là người Việt Nam (luôn là người Việt Nam).

Một Chút Văn Phạm

Buenos : Tốt
Dias : Ngài
Trong tiếng Tây Ban Nha, mà phần lớn chúng ta gọi là tiếng Mễ, đại danh từ (pronoun) có khi không cần dùng. Do đó, thay vì nói Yo soy (Tôi là) ta chỉ cần nói soy là đủ. Tiếng Mễ thật dễ thương !


Oxford University

Harvard University

Cambridge University

Stanford University

Princeton University