Wednesday, Aug 15th

Last update02:43:24 PM GMT

Bài Học Tiếng Tây Ban Nha (kỳ 1)

Thu :          Buenos Dios, Senõor
Buê-nôs đi-az, Xê-nho-r
Chào ông (buổi sáng)
Carlos :      Buenos Dios, Senõorita.
Buê-nôs đi-az, Xê-nho-ri-ta
Chào cô (buổi sáng)
Mi nombre es Carlos Ramirez. Soy el maestro nuevo.
Mi nom-brê ês Car-lôs Ra-mi-rê-z. Xoi-e-lờ ma-es-trô nu-ê-vô

Tôi tên là Carlos Ramiez. Tôi là thầy giáo mới.
Thu :          Mucho gusto, senõor Ramirez. Soy Thu Nguyễn. Bienevedido. Usted de Panama ?
Mus-chô gus-stô, xê-nho-r Ra-mi-rê-z. Xoi Thu Nguyễn. Biên-ve-đi-đô. Us-sted đề Pa-na-ma ?
Rất hân hạnh, ông Ramirez. Tôi là Thu Nguyễn. Xin chào mừng. Ông là người Panama ?
Carlos :      No, no soy de Panama. Soy de Mexico.
Nô, nô xoi đề Pa-na-ma. Xoi đề Mê-hi-cô.
Không, tôi không phải người Panama. Tôi là người Mễ Tây Cơ.

Một Chút Văn Phạm
Buenos : Tốt
Dias : Ngài
Trong tiếng Tây Ban Nha, mà phần lớn chúng ta gọi là tiếng Mễ, đại danh từ (pronoun) có khi không cần dùng. Do đó, thay vì nói Yo soy (Tôi là) ta chỉ cần nói soy là đủ. Tiếng Mễ thật dễ thương !

Một Vài Câu Thông Dụng
Tengo sed.
Teng-gô xêd
Tôi khát nước
Tengo hambre.
Teng-gô am-brê
Tôi đói bụng.
Estoy cansado.
Est-oi can-xa-đô
Tôi mệt.

Kỳ tới, chúng ta sẽ học những câu thông dụng khác, dĩ nhiên có phần văn phạm nữa. Bây giờ mời các bạn thực tập những câu vừa đọc với những bạn Hispanics, để xem những nụ cười thân thiện !!!


Oxford University

Harvard University

Cambridge University

Stanford University

Princeton University